onsdag 7 november 2012

Islam for dummies


illums islamskola
- islam på riktigt


Vanligt i debatt kring islam är ogrundade påståenden om vad islam är, samt utfall om att de som kritiserar islam är okunniga, eftersom utgångspunkten hos islamapologeter är att islam är "fint" och att kritiker av islam har "fobi", snarare än vad det verkligen är fråga om, att islam självt har "fobi" mot allt som Muhammed inte godkände för 1400 år sedan. Islam är inte en religion som alla andra och ju mer du som icke-muslim läser om islam, desto mer "fobi" lovar jag att du får.

Intressant att notera är att beskyllningar och utfall mot islamkritiker nästan aldrig är grundade på fakta, såsom citat ur islam, utlåtanden från islamiska skolor, statistik eller liknande. Det handlar nästan uteslutande om påståenden om "okunskap om islam" eller "rasism mot muslimer", vilket är en grov feltolkning av vad islamkritik handlar om. Jag tycker synd om muslimer och vill inget hellre än att just hjälpa muslimer ur islam för att trygga ett fortsatt, fredligt, demokratiskt statsskick som tar hänsyn till de mänskliga rättigheterna. Muslimer är själva de största förlorarna när ogrundade beskyllningar, utfall och demoniserande personangrepp på islamkritiker tillåts tysta debatten. Jag anser att det inte är någon slump att terrorister och islamister alltid citerar islams texter för att stödja sina åsikter medan islamapologeter aldrig citerar för att stödja sina åsikter.

Vad islam är
Islam är en monoteistisk (tro på en gud) religion. Ordet islam är arabiskt och betyder med långt "a", islaam "att underkasta sig" och med kort "a", islam "jag underkastar mig". En person som praktiserar och tror på islam kallas muslim, vilket betyder "en som underkastar sig". Vissa gör gällande att islam kommer ur ordet salaam, frid, men det är historiskt ogrundat och snarare önsketänkande, speciellt med tanke på religionens faktiska budskap och rötter.

Var islam har sina rötter
Islam är en Abrahamitisk religion, vilket innebär att dess tankar kan spåras tillbaka till Abraham, som hävdas vara den första personen efter syndafloden som förkastade avbilder/idoler, vilket är symboliskt viktigt i monoteism. Judendomen är den första Abrahamitiska religionen, baserad på Hebreiska bibeln (gamla testamentet) flera tusen år BC. Kristendomen utvecklades ur judendomen, mestadels baserat på Jesus predikningar, nedskrivna i Kristna bibeln (nya testamentet) runt år 45-140 AD. Islam grundades av Muhammed i slutet av 600-talet i vad som idag kallas Saudiarabien. Muhammed ansåg att judar och kristna (bokens folk) visserligen tillbad rätt gud (den enda guden), men att deras heliga skrifter var felaktiga och förvridna och han påstod sig vara en ny profet (och även den sista profeten) som fick guds sanna budskap vilka skrevs ned i nya texter.

Vilka texter islam består av
Muhammed kunde själv inte skriva, så Muhammeds ord, det han ansåg vara rätt budskap, dikterades till andra och skrevs ned. Denna text kallas koranen/quranen, vilket betyder recitation eller redogörelse, bland muslimer uppfattad som guds exakta, perfekta ord och vilja till punkt och pricka. Mycket energi investeras av muslimer i att haussa koranen. Det påstås att gud själv har en gyllene koran, på arabiska, exakt identisk den som Muhammed dikterade. På så sätt ges, vad som egentligen är arabisk nationalism, en gudomlig status och därtill erhålls ett utmärkt verktyg att mystifiera diskussioner rörande islam. Om koranen citeras på ett positivt sätt är det upphöjt och perfekt, på ett negativt sätt däremot så är det missuppfattat, feltolkat eller kanske omöjligt att diskutera eftersom en översättning aldrig är den sanna koranen, som om arabiska skulle vara enda språket i världen som inte har bra synonymer på andra språk.

Ett viktigt faktum som icke-muslimer sällan förstår, är att islam inte bara utgörs av koranen. Koranen är vad Muhammed påstod vara guds ord, men om man jämför med exempelvis nya testamentet, så består bibeln inte enbart av Jesus ord, utan även av andra människors ord om olika saker, andras ord om Jesus, vad han gjort, hur han gjort det och liknande. Motsvarigheten till detta inom islam kallas hadith (rapport, berättelse). Man kan alltså inte förstå islam bara genom att läsa koranen, lika lite som man skulle kunna förstå kristendomen genom att bara välja predikningar av Jesus eller kanske bara de tio budorden. Med hjälp av hadither förklaras islam, verser, deras sammanhang och egentliga innebörd. En viktig skillnad mellan exempelvis shia- och sunnimuslimer är vilka hadither de fäster tilltro till, vilka de anser vara genuina (sahih), troliga (hasan) eller svaga (daif). Om enbart koranen varit det viktiga så skulle det inte funnits olika sorters muslimer, eller de skulle i vart fall ha mycket färre skillnader, eftersom det bara finns en koran.

Vilka sorters muslimer det finns
Totala antalet muslimer idag är inte helt lätt att uppskatta, speciellt som många muslimer skulle dödas om de lämnade islam, men en vanligt använd siffra år 2006 är 1,4 miljarder. Av dessa är bara 20% araber, tack vare över tusen år av expansionskrig och omfattande diskriminering och straffbeskattning av religiösa minoriteter i islamiska stater vilket lett till att folk konverterat för att undgå förföljelse. De två största grupperna av muslimer idag är sunni (ca 80-85% av världens muslimer) och shia (ca 10-15%). En annan omtalad men inte särskilt stor grupp är sufi, som är en mysticistisk,esoterisk variant som grundar sig på personlig utveckling och närhet till gud genom insikt. Det kan nämnas att strävan efter "närhet till gud" är fullständigt oacceptabelt inom de andra islamiska grenarna.

Sunni anser att Muhammeds sätt och principer (sunnah), är en förebild från gud och därför det absolut viktigaste att följa. Shia däremot, anser att Muhammeds familj och efterföljare (som i vissa hänseenden hade en mer "avslappnad" syn på islam) också är viktiga källor till äkta islam. Mer exakt kan man säga att sunni och shia fäster olika betydelse vid de hadither som finns nedskrivna de närmsta hundratalen efter Muhammeds död. En del hadither skrevs av eller baserat på uttalanden från ättlingar, medans andra har sitt ursprung i exempelvis lärda eller vänner till Muhammed. Enkelt sammanfattat försöker sunni efterlikna Muhammed, medan shia fäster stor tilltro till levande auktoriteter och lärda. Shia fäster som regel mindre tilltro till hadither av döda lärda, eftersom de anser att lärda ska kunna redogöra för sina tolkningar för att de ska vara aktuella. De flesta välkända grupper av fundamentala terrorister och islamister idag är sunni-muslimer av olika varianter såsom Salafi, Wahhabi, Muslimska brödraskapet och al-Qaida även om shia också finns representerade i detta segment med exempelvis Hizbollah. De har olika namn och olika strategier men samtliga grundade på den gemensamma nämnaren islam.

Islam kan sammanfattas översiktligt med följande lista:
·         Grundpelarna, fundamenten i islam

·         Shahadah - trosbekännelse, att det bara finns en gud och att Muhammed är hans profet
·         Salah/Salat - bön, att be 5 gånger per dag
·         Zakah/Zakat - kollekt, bidrag, att en viss procent av inkomst ska doneras till imamer/moskéer och till fattiga, i praktiken en religiös skatt
·         Sawm Ramadan - fastande, att avstå från mat/dryck eller nöjen i 9:e månaden i islamiska kalendern
·         Hajj - vallfärd, att färdas till Mekka en gång under sitt liv under en speciell månad
·         Sharia, islams lag uttolkad ur koran och hadither där saker klassas som:

·         Wajib/Fard - Plikt/tvång, exempelvis jihad, heligt krig
·         Mustahab - Rekommenderat, exempelvis kvinnlig könsstympning
·         Muhab - Neutralt, varken gillat eller ogillat
·         Makruh - Ogillat men inte förbjudet, exempelvis skilsmässa
·         Muharram/Haram - Förbjudet
Muslimer förväntas i första hand följa de fem grundpelarna, men dessa räcker inte för att beskriva en muslims plikter och regler. Sharia däremot, utgör ett heltäckande system av lagar som innefattar allt ifrån kost, arvsrätt, sexliv, krigsrätt, klädsel till politik och samhällsordning, allt utläst av lärda ur koranen och haditherna.

Vad sharia är
Kristendomen har budord, judendomen har torah, ett demokratiskt samhälle har demokratiska lagar och islam har sharia. Sharia betyder egentligen väg eller stig, men avser lagar, uteslutande framtolkade av islamiskt lärda (ulema, alim i singular), baserat på koranen och haditherna. Eftersom sunni och shia fäster olika tilltro till hadither så skiljer sig deras sharia åt. Därtill finns det olika skolor inom både sunni och shia, men i praktiken är inte skillnaderna så stora. Om man exempelvis ser till dödsstraff för de som lämnar islam så är alla skolor eniga om det, med avvikelser för exempelvis kvinnor, som kan få en extra chans att ångra sig i vissa skolor, eller att barn som blir avfällingar inte avrättas förrän de blir myndiga enligt andra lindrigare tolkningar. Sharia är på många sätt "kärnan" i islam och en vital del i förståelsen av religionen. Sharia är dock väldigt omfattande och kommer inte beskrivas i detalj här.

De viktigaste haditherna inom islam
Tack vare internet går det idag bra att som icke-muslim läsa dessa textsamlingar med olika typer av berättelser om vad Muhammed eller andra ansedda personer i hans närhet sagt, gjort eller godkänt. Flera källor finns att tillgå om man vill bilda sig en egen uppfattning. Som sagts tidigare så fäster shia störst tilltro till levande auktoriteter, medan den absolut viktigaste källan för sunni är hadither och speciellt då al-Bukhari och Muslim som benämns sahih (trovärdig/stark).
·         De viktigaste haditherna för sunni-muslimer

·         Sahih al-Bukhari
·         Sahih Muslim
·         Sunan an-Nasa'ii
·         Sunan Abu Dawud
·         Sunan at-Tirmidhi
·         Sunan ibn Majah
·         De viktigaste haditherna för shia-muslimer

·         Al-Kutub Al-Arb'ah (De fyra böckerna)

1.   Usul al-Kafi of Kulayni
2.   Man la Yahdhuruhu' l-Faqih of Saduq
3.   Tahdhibu 'l-Ahkam by Tusi
4.   al-Istibsar by Tusi
Vad jihad är
Jihad betyder kamp eller ansträngning, vilket i islamisk mening är ett samlingsbegrepp för all "kamp i guds syfte". Vad vill "Allah" då och vad är målet för islam och målet med jihad? Det är ganska intuitivt egentligen och står skrivet explicit, på flera sätt och flera ställen i koranen.
Citat:
Koranen, 9:33, 48:28 och 61:9
He it is Who sent His Messenger with guidance and the religion of truth, that He might cause it to prevail over all religions, though the polytheists may be averse
Allah sägs alltså ha skickat sin budbärare/profet, så att det som sägs vara hans sanna religion ska segra och dominera över alla andra religioner och folk, alltså oavsett vad avgudadyrkare och otroende tycker om det. Det är egentligen missvisande att bara kalla jihad för "heligt krig", trots att det är vad det handlar om, eftersom det kan anses vara en ansträngning för jihad att exempelvis lära sig koranen utantill eller att uppfostra andra muslimer som beter sig på fel sätt. Jihad innefattar, men är alltså inte uteslutande begränsat till, faktiskt krig. Några koncept som vanligen förklaras tillhöra jihad:
·         Jihad an nafs - Hjärtats och jagets kamp mot orenheter eller svagheter inom sig själv. En kamp inåt mot islamisk renhet och uniformering.
·         Jihad ash-Shaytan - Kamp mot satan. Att motstå världslig frestelse som sex, berömmelse eller annan personlig vinning som rikedom.
·         Jihad al-Munafiqoon - Kamp mot hycklare, muslimer som säger sig vara muslimer men inte är det, moderata, sekulära eller "innovatörer" av islam.
·         Jihad al-Kuffar - Kamp mot de otroende, nekarna och vägrarna.
·         Jihad bil lisan/qalam/ilm - Kamp utåt med tunga/penna/kunskap. Att utbilda sig inom islam och predika, missionera eller författa propaganda.
·         Jihad bil yad - Kamp med handen, fysiskt men utan våld. Att samla in pengar och materiel, att vårda sjuka och gamla eller att vallfärda.
·         Jihad bis saif - Kamp med svärdet, faktiskt "heligt krig", våld och terror.
Det som menas med att "islam ska dominera" uttrycktes av Muhammed själv såhär, nedskrivet i både bukhari och muslim:
Citat:
Sahih al Bukhari Vol 1, Bok 2, Hadith 24:
Allah's Apostle said: "I have been ordered (by Allah) to fight against the people until they testify that none has the right to be worshipped but Allah and that Muhammad is Allah's Apostle, and offer the prayers perfectly and give the obligatory charity, so if they perform a that, then they save their lives and property from me except for Islamic laws and then their reckoning (accounts) will be done by Allah."

Sahih Muslim Bok 1, Kap 10, Hadith 31:
It is reported on the authority of Abu Huraira that he heard the Messenger of Allaah say: I have been commanded to fight against people, till they testify to the fact that there is none worthy of worship (in truth) but Allaah, and believe in me (that) I am the messenger (from the Lord) and in all that I have brought. And when they do it, their blood and riches are guaranteed protection on my behalf except where it is justified by law, and their affairs rest with Allaah.
Ur ovanstående läses i klartext att Muhammed försäkrade att han fått i order av gud att "kämpa" mot folket. Folkets "blod och tillgångar" var säkra från honom först när de konverterat till islam eller låtit sig utsättas för islamisk apartheid och beskattning (dhimmifiering). Detta är syftet med jihad, att islam ska dominera och alla människor på jorden ska bli muslimer eller dhimmis, under islamisk lag (sharia). De som trotsar denna ordning riskerar sitt blod och sina tillgångar i olika sorters kamp.

Sättet att sprida islam som godkänts av Muhammed och då givetvis också Allah, även intygat av de islamiska skolorna, är att otroende folk ska inbjudas till islam. När så skett, så har mottagarna av inbjudan valet att frivilligt konvertera eller skriva avtal om "beskydd" och underkastelse via dhimmifiering. Det är bland annat detta som avses med det väl använda citatet, att det är frivilligt att konvertera till islam:
Citat:
Koranen, 2:256
There is no compulsion in religion. The right direction is henceforth distinct from error. And he who rejecteth false deities and believeth in Allah hath grasped a firm handhold which will never break.
Allah is Hearer, Knower.
De som efter en utsatt betänketid vägrat att både konvertera och skriva under skyddsavtal med beskattning anses vara korrupta, motståndare till islam och fiender till gud. Det är därför legitimt att anfalla dem, eftersom deras handlingar faktiskt är ett angrepp på islams mål. Muhammed själv utförde ett stort antal bakhåll, räder, erövringar och anfallskrig på just detta sätt. Alltså efter inbjudan erbjuds konvertering, dhimmifiering eller destruering, vilket även fångats på olika ställen i koran och hadith.
Citat:
Koranen, 9:1 - 9:5
This is a declaration of immunity by Allah and His Messenger towards those of the idolaters with whom you made an agreement.

So go about in the land for four months and know that you cannot weaken Allah and that Allah will bring disgrace to the unbelievers.

And an announcement from Allah and His Messenger to the people on the day of the greater pilgrimage that Allah and His Messenger are free from liability to the idolaters; therefore if you repent, it will be better for you, and if you turn back, then know that you will not weaken Allah; and announce painful punishment to those who disbelieve.

Except those of the idolaters with whom you made an agreement, then they have not failed you in anything and have not backed up any one against you, so fulfill their agreement to the end of their term; surely Allah loves those who are careful (of their duty).

So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.

Koranen, 9:29
Fight those who believe not in Allah nor the Last Day, nor hold that forbidden which hath been forbidden by Allah and His Messenger, nor acknowledge the religion of Truth, (even if they are) of the People of the Book, until they pay the Jizya with willing submission, and feel themselves subdued.
För att uppnå islams mål, hela världen underkastad islam och sharia, är alla muslimer skyldiga att deltaga i jihad, dvs inte bara krigandet, utan med alla ovan nämnda medel såsom tal och skrift, tills domedagen kommer, oavsett vad muslimerna anser om det.
Citat:
Koranen, 2:216
Fighting is ordained for you (Muslims) though you dislike it, and it may be that you dislike something which is good for you and that you like something which is bad for you. Allah knows but you do not know.’

Koranen, 8:65
O Prophet! Urge the believers to war; if there are twenty patient ones of you they shall overcome two hundred, and if there are a hundred of you they shall overcome a thousand of those who disbelieve, because they are a people who do not understand.

Koranen, 9:111
Lo! Allah hath bought from the believers their lives and their wealth because the Garden will be theirs: they shall fight in the way of Allah and shall slay and be slain. It is a promise which is binding on Him in the Torah and the Gospel and the Qur'an. Who fulfilleth His covenant better than Allah? Rejoice then in your bargain that ye have made, for that is the supreme triumph.
Utöver plikten att kämpa, så kommer andra plikter för alla muslimer, som att inte kritisera andra muslimer eller på andra sätt träta inbördes (fitnah), vilket tyvärr blir paradoxalt i och med uppdelningen sunni-shia som varit en källa till konflikt i hundratals år. Det är i citat som detta här under som man finner orsaken till det som tenderar att förbrylla den tänkande västerlänningen, alltså "varför är muslimer så tysta när muslimer gör ont, men så ljudliga och bundna till offerretorik när de utmanas på något sätt".
Citat:
Bukhari, vol 1, bok 2, hadith 10
Some people asked Allah's Apostle, "Whose Islam is the best? i.e. (Who is a very good Muslim)?" He replied, "One who avoids harming the Muslims with his tongue and hands."

Muslim, bok 32, hadith 3219
Abu Huraira reported Allaah's Messenger as saying: [...] A Muslim is the brother of a Muslim. He neither oppresses him nor humiliates him nor looks down upon him. The piety is here, (and while saying so) he pointed towards his chest thrice. It is a serious evil for a Muslim that he should look down upon his brother Muslim. All things of a Muslim are inviolable for his brother in faith: his blood, his wealth and his honour.

Koranen, 5:51
O ye who believe! Take not the Jews and the Christians for friends. They are friends one to another. He among you who taketh them for friends is (one) of them.
Lo! Allah guideth not wrongdoing folk.
Tyvärr är regler som dessa, att aldrig motarbeta andra muslimer, att aldrig ta de otrognas (kuffars) sida mot muslimer, att aldrig försöka förnya islam och liknande just de regler som kvarhåller muslimer i ett förtryck som är över tusen år gammalt. Den totala mängden lagar och regler inom islam som är specifikt avsedda att förhindra just sekularisering, modernisering eller "moderatisering" saknar motstycke inom någon annan av världens andra religioner och är ett av skälen till att islam faktiskt inte alls är en religion som alla andra.

Islamister har inte "kapat" islam. Islam innehåller sharia i alla större grenar och skolor av islam och ett tvång för alla muslimer att deltaga i jihad. De enda muslimer som "kapat" islam är egentligen de muslimer som slutat praktisera islam som det står skrivet och bara praktiserar några få delar av islam. De kan bättre beskrivas som "kulturmuslimer", bärare av en kulturell identitet, inte alls styrd av önskan att införa och leva under sharia som Muhammed kommenderade. Muslimers drift bort från islam var faktiskt anledningen till att Muhammad ibn Abd al Wahhab (1703-1792) grundade vad som då kallades wahhabism men som idag oftare går under benämningen salafism. Han ansåg att muslimerna lämnat det äkta islam bakom sig och salafism handlar intressant nog bara om att studera de källor som funnits där hela tiden. Hur man än vänder och vrider när man läser, så framgår det tydligt att islam spridits med svärdet och att krig och terror är 
oerhört väl sanktionerat i islam. Den kämpe (mujahedin) som stupar förklaras vara martyr (shahid) och är lovad en speciell plats i paradiset och den som lämnar islam straffas med döden, även det baserat på Muhammeds egna ord. Islam är islam som det står skrivet i islams texter, varken kapat eller missuppfattat av fundamentalister, väl exemplifierat av Muhammeds handlingar när han spred islam med svärd och krig i hela mellanöstern, Afrika och även delar av Europa.SHARIA

illums islamskola II -
shar'ia


Detta är del två i illums islamskola, vilken hittills täckt in allmän grundkunskap om islam ocm muslimer, introducerat begrepp såsom hadith och sharia och även snabbt förklarat vad jihad är samt vad det går ut på. Denna del behandlar islams värdegrund och regelsystem utförligare, vilket bara beskrevs översiktligt i första delen.

Vad sharia är
Ordet sharia/shari'ah betyder egentligen "väg" eller "stig" men avser islamisk lag och värdegrund. Praktiserande muslimer tror att Muhammed var en "profet", med uppfattningen att det han sade var guds ord eller inspirerat av gud och att hans handlingar var inspirerade av gud. Det är alltså dessa saker som ligger till grund för islams juridiska och moraliska system. Det han påstod vara guds ord reciterades ned i koranen och hans betéende eller sätt (sunnah), skrevs ned i haditherna. Sharia är alltså ett system av lagar eller budord, baserade på vad Muhammed hävdade var guds vilja, hämtat ur:
·         Koranen
·         Sunnah (Haditherna)

·         Det Muhammed sade (qawl)
·         Det Muhammed gjorde (fil)
·         Det Muhammed godkände (taqrir)
Hur sharia tolkas fram
Att läsa och förstå koran och hadith är tungt. Trots att texten egentligen är lättläst, så är den repetitiv och ibland motsägelsefull med en total textmassa på tusentals sidor. I koranen exempelvis, så är verserna inte sorterade efter kronologi, utan efter längd på vers. Stora verser först, vilket är för att underlätta memorisering framför förståelse, en viktig komponent i underkastelsen. Till det kommer olika grader av autenticitet och trovärdighet vad gäller haditherna samt vad hur motstridiga delar ska tolkas. Processen att tolka och prejudicera ur de islamiska källorna kallas ijtihad och de som gör detta tituleras mujtahidun (mujtahid i singular), vilket kan sägas motsvara en doktorstitel i islamisk teologi. De som dömer i islamiska domstolar kallas ulema (alim i singular) och de kan sägas motsvara västerländska jurister.

Vanliga muslimer har inte rätt att ändra eller ifrågasätta islam och sharia som ju faktiskt anses vara guds vilja, upphöjt ovanför mänskligt förstånd. Motviljan inom islam mot innovation (bidah) illustreras av citat som dessa:
Citat:
Sahih Muslim, Book 004, Number 1885 (aningen nedkortad)
(Allah's Messenger) > The best of the speech is embodied in the Book of Allah, and the beet of the guidance is the guidance given by Muhammad. And the most evil affairs are their innovations; and every innovation is error." He would further say:, I am more dear to a Muslim even than his self; and he who left behind property that is for his family. and he who dies under debt or leaves children (in helplessness). the responsibility (of paying his debt and bringing up his children) lies on me."

Koranen 6:115
The word of thy Lord doth find its fulfilment in truth and in justice: None can change His words: for He is the one who heareth and knoweth all.

Koranen 18:27[/b]
And recite (and teach) what has been revealed to thee of the Book of thy Lord: none can change His Words, and none wilt thou find as a refuge other than Him.

Koranen 6:114
Shall I then seek a judge other than Allah? And He it is Who has revealed to you the Book (which is) made plain; and those whom We have given the Book know that it is revealed by your Lord with truth, therefore you should not be of the disputers.

Koranen 5:3
This day have I perfected for you your religion and fulfilled My favor unto you, and it hath been My good pleasure to choose Islam for you as your religion.

Sahim al Bukhari, Book 009, Number 3601 (nedkortad, finns även i Sahih Muslim)
He who innovates (an act or practice) or gives protection to an innovator, there is a curse of Allah and that of His angels and that of the whole humanity upon him. Allah will not accept from him (as a recompense) any obligatory act or supererogatory act, and the responsibility of the Muslims is a joint responsibility

Muslim, Book 018, Number 4266
'A'isha reported Allah's Messenger (may peace be upon him) as saying: He who innovates things in our affairs for which there is no valid (reason) (commits sin) and these are to be rejected.
Vilka tolkningar av sharia som finns
Som sagts tidigare så fäster sunni och shia olika tilltro till sina hadither, vilket gör att deras sharia skiljer sig åt i vissa avseenden såsom terminologi och prejudikat. De olika tolkningarna av sharia och egentligen då varianterna av islam, benämns skolor (madhabs). Skolorna, som är 5 till antalet, innehåller aningen olika syn på sharia, vilket definierats ur tankegångar hos sina grundare. Skolorna är också döpta efter sina grundare, vilka levde ungefär 600-800 AD.
·         Hanafi (sunni)
·         Hanbali (sunni)
·         Maliki (sunni)
·         Shafii (sunni)
·         Jaafari (shia)
Skolornas alla fundament och tyckanden avhandlas inte i detalj här då det är oerhört omfattande material. Om man bortser från splittringen mellan sunni och shia i olika avseenden så är det i praktiken dock mest detaljer som skiljer mellan skolorna. Några exempel på saker som kan skilja är att händerna vid bön ska vara knäppta eller bredvid kroppen, att en sjätte bön per dag ska utföras i stället för fem eller att alkohol kan vara ok så länge man inte blir berusad i stället för totalförbjudet. Dödsstraff för avfällingar skiljer sig en del, det kanske ska utfärdas direkt, eller efter 3 dagars betänketid, kanske tidigast vid myndig ålder eller ännu tidigare samt att kvinnor kanske ges extra betänketid eller bara fängelse tills de ångrat sig. Shia har löst sammanfattat större öppenhet för innovation och exempelvis inget förbud mot bilder på levande väsen som sunni har.
Vad sharia reglerar
Först och främst reglerar sharia de fem grundpelarna i islam som alltså handlar om människans underkastelse inför och förhållande till gud, vilka togs upp i islamskola 1. Till det kommer vad som i vardagligt tal menas med sharia, de lagar som reglerar världsliga ting, hur människor ska agera och förhålla sig till varandra och till egendom. Sharia består inte bara av tvingande lag och totala förbud, utan även rekommendationer, som ligger till grund för islamisk moral enligt en graderad skala från tvång till förbud.
·         Wajib/Fard - Plikt/tvång, exempelvis jihad, heligt krig
·         Mustahab - Rekommenderat, exempelvis kvinnlig könsstympning
·         Muhab - Neutralt, varken gillat eller ogillat
·         Makruh - Ogillat men inte förbjudet, exempelvis skilsmässa
·         Muharram/Haram - Förbjudet
Sharias reglering av världsliga ting är omfattande och kan kategoriseras olika. I hadith är berättelser uppradade efter ämne i vad som kallas "böcker", vilket är olika antal textstycken som berör just det ämnet. Hadithsamlingen Sahih muslim har 43 böcker och Sahih al Bukhari har 93 böcker, med namn på avhandlade ämnen som exempelvis:
·         Boken om bön
·         Boken om skilsmässa
·         Boken om gåvor
·         Boken om jordbruk
·         Boken om regering
·         Boken om drycker
·         Boken om uppförande
·         Boken om jihad och fälttåg
·         Boken om frigivning av slavar
·         Boken om hycklarnas egenskaper och deras straff
·         Boken om jakt och slakt
Just dessa två hadithsamlingar är ofta överlappande, vilket är en av anledningarna till att de båda ses som mer trovärdiga och autentiska. Dessa, tillsammans med andra samlingar och koranen, täcker in massor av regler från giftemål och skilsmässor till klädsel, mat, djurvård, hämnd, slavar och apartheidsystemet för dhimmis.

Exempel på hur en lag i sharia sanktioneras
En av de mer välkända lagarna inom sharia är dödsstraffet för avfällingar, vilket också alla 5 skolor är överrens om för en mentalt frisk man. Själva handlingen att vända sig bort från islam kallas irtidad eller ridda. Personen som lämnar islam kallas murtad, vilket kan kategoriseras ytterligare till murtad fitri om personen föddes muslim eller murtad milli om det är en konvertit som ångrat sig. Här förklaras hur islamisk text sanktionerar dödsstraffet. Koranen själv fördömer de som lämnar islam mycket starkt i flera verser såsom 3:72, 3:90-91, 4:137, 5:54 och 16:106.
Citat:
Koranen 3:90
But those who reject Faith after they accepted it, and then go on adding to their defiance of Faith,- never will their repentance be accepted; for they are those who have (of set purpose) gone astray.

Koranen 16:106
Any one who, after accepting faith in Allah, utters Unbelief,- except under compulsion, his heart remaining firm in Faith - but such as open their breast to Unbelief, on them is Wrath from Allah, and theirs will be a dreadful Penalty.
Viktigt att notera dock, är att koranen själv, inte uttryckligen föreskriver ett världsligt straff utan snarare som straff efter döden och plågor i helvetet. Koranen slår fast en grav avsky för avfällingar, men ger alltså inte ett uttryckligt stöd för ett dödsstraff. Detta straff sanktioneras i stället av Muhammeds beteende, hans sunnah.
Citat:
Sahih al Bukhari, Volume 9, Book 83, Number 17
Allah's Apostle said, "The blood of a Muslim who confesses that none has the right to be worshipped but Allah and that I am His Apostle, cannot be shed except in three cases: In Qisas for murder, a married person who commits illegal sexual intercourse and the one who reverts from Islam (apostate) and leaves the Muslims."

Sahih Muslim, Book 16, Number 4152
'Abdullah (b. Mas'ud) reported Allaah's Messenger (sallAllaahu alayhi wa sallam) as saying: It is not permissible to take the life of a Muslim who bears testimony (to the fact that there is none worthy of worship (in truth) but Allaah, and I am the Messenger of Allaah, but in one of the three cases: the married adulterer, a life for life, and the deserter of his Din (Islam), abandoning the community.
Muhammed sa själv att en muslims blod inte får spillas annat än i tre fall, om muslimen mördar (quisas, ett liv för ett liv), om en gift muslim begår otrohetsbrott i äktenskap eller om en muslim lämnar islam. Detta alltså i båda av de högst ansedda haditherna som finns för muslimer och speciellt då sunni-muslimer. Fler hadither finns som stödjer detta:
Citat:
Sahih al Bukhari, Volume 4, Book 52, Number 260
Ali burnt some people and this news reached Ibn 'Abbas, who said, "Had I been in his place I would not have burnt them, as the Prophet said, 'Don't punish (anybody) with Allah's Punishment.' No doubt, I would have killed them, for the Prophet said, 'If somebody (a Muslim) discards his religion, kill him.'"

Sahih al Bukhari, Volume 9, Book 89, Number 271
A man embraced Islam and then reverted back to Judaism. Mu'adh bin Jabal came and saw the man with Abu Musa. Mu'adh asked, "What is wrong with this (man)?" Abu Musa replied, "He embraced Islam and then reverted back to Judaism." Mu'adh said, "I will not sit down unless you kill him (as it is) the verdict of Allah and His Apostle.
Intressant i översta hadithen här är att Ibn 'Abbas protesterade, men inte mot dödsstraffet i sig, utan mot att avlivningsmetoden var "Allahs straff", alltså eld. Understa hadithen bekräftar även den att det är "Allahs och hans sändebuds" straff för någon som lämnar islam. Andra citat används också i bevisning för straffets legitimitet, men ovanstående är de högst ansedda och vanligast citerade.
En samling lagar ur sharia
Konkreta exempel på några av sharias lagar och påbud listas nedan. Var och en av dessa regler har ett flertal textpassager i koran och/eller hadith som de sanktioneras av, precis som exemplet ovan för avfällingar. Av utrymmesskäl utelämnas dock alla dessa motiveringar här.
·         Att följa icke-islamiska länders lag är tillåtet bara så länge det ej bryter mot sharia.
·         Att kritisera eller häda mot gud, Muhammed eller islam straffas med döden.
·         Att bli muslim är fritt för vem som helst, vilket uppnås genom att uttala den islamiska trosbekännelsen (tawheed) tre gånger.
·         Att lämna islam innebär att man blir en avfälling (murtad) och straffas med döden.
·         Innovation av islam (bidah) eller att vara hycklare (munafiq) och låtsas vara muslim utan att praktisera är förbjudet och innebär att man är i riskzonen för takfir, ett anklagande att man lämnat islam.
·         Om en muslim via takfir anklagar en annan för att ha lämnat islam, så säger sharia att en av dem sannerligen gjort det.
·         Alla muslimer är tvingade att delta i jihad.
·         Ett enat islamiskt rike under en ledare (kalif) ska sända inbjudan till islam (dawah) till icke islamiska länder. Om länderna inte konverterar till islam eller underkastar sig som dhimmis ska krig påbörjas mot länderna.
·         Den som stupar i jihad för islam blir martyr (shahid) med en speciell plats i paradiset (jannah).
·         Att ta slavar i krig och att ha slavar är tillåtet.
·         Kvinnor, barn och icke stridande ska inte dödas utan konverteras, dhimmifieras eller förslavas som krigsbyte.
·         En femtedel av erövrade folks rikedomar ska tas i krigsbyte.
·         Styrelseskick och lagar skapade av människor samt de som dömer i guds ställe är förbjudna.
·         Muslimer ska inte ta otrogna som nära vänner, annat än om syftet är att sprida islam.
·         Muslimer ska undvika att "skada med munnen", alltså kritisera, andra muslimer.
·         Att ta sida med icke-muslimer mot muslimer är förbjudet.
·         Muslimer ska inte debattera islam med otrogna.
·         Bilder på levande väsen är förbjudet. Skapare av bilder ska hånas av gud på domedagen där de ska uppmanas försöka blåsa liv i vad de skapat och änglar sägs heller inte besöka sådana hus.
·         Hundar och katter är inte lämpliga som husdjur.
·         Muslimer som tar sitt eget liv kommer till helvetet.
·         Homosexuella handlingar straffas med döden.
·         Orättfärdigt mord eller dråp straffas med döden om inte offrets anhöriga accepterar blodspengar.
·         Kvinnor är värda hälften så mycket som män vid bestämmande av blodspengar.
·         En kvinnas vittnesmål inför domstol är hälften så värdefullt som en mans.
·         Stöld bestraffas från fängelse upp till amputation av hand eller fot beroende på i vilken behovssituation tjuven var och stulet föremål.
·         Falska anklagelser som inte innefattar takfir eller exempelvis hädande ger piskrapp, antal beroende på allvar.
·         Sex före äktenskap straffas med 100 piskrapp.
·         Otrohet i ett äktenskap straffas med döden, stening.
·         Ogifta män, kvinnor och äldre barn ska hållas åtskilda. Olika tolkningar finns som i lindrig form bara gäller vid fysisk aktivitet eller tvåsamhet till hårdare tolkning som gör gällande att kvinnor och män inte ens ska prata med varandra utan förmyndares eller föräldras tillstånd samt närvaro.
·         Män ska täcka sig från navel ned till knän och bära långärmat bland folk. De bör också låta skägget växa och trimma mustaschen för att skilja sig från otrogna.
·         Kvinnor ska uppföra sig kyskt, slå ned blicken och vara lydiga. De ska täcka sina kroppar för andra än släktingar och inte dra uppmärksamhet till sig.
·         En man får gifta sig med upp till 4 kvinnor om han kan försörja dem.
·         En kvinna är ok att gifta bort från 6 års ålder.
·         En kvinna får inte gifta sig med flera män.
·         En okysk person får inte gifta sig med annat än okyska personer.
·         En muslimsk man får gifta sig med icke muslimska kvinnor.
·         En muslimsk kvinna får inte gifta sig med icke muslimska män.
·         En kvinna behöver godkännande från sin förmyndare för att få gifta sig.
·         En brudgum ska ge en lämplig bröllopsgåva/hemgift till sin brud.
·         En kvinna som vill skilja sig behöver ett godkännande från sin man. Undantaget kan hon skilja sig ändå om hon kan bevisa att han behandlar henne felaktigt, inte kan försörja henne eller att han är impotent. Hon måste då betala tillbaka hemgifte om mannen kräver det.
·         En man som vill skilja sig kan göra det när som helst. Han skiljer sig genom att säga "jag vill skilja mig" tre gånger högt (trippel talaq).
·         En skild kvinna måste vänta tre månader innan hon kan gifta om sig utifall att hon blivit gravid, under vilken tid hon fortfarande ska försörjas av sin ex-man.
·         En kvinna ärver alltid hälften så mycket som en man.
·         Omskärelse av män/pojkar är obligatoriskt.
·         Omskärelse av kvinnor/flickor (ej faraonisk) är rekommenderat eftersom det anses hjälpa dem vara kyska.
·         Musik är förbjudet, specifikt musik av sexuell eller syndig natur.
·         Alkohol är förbjudet, specifikt i berusande mängd vilket leder bort från islamiskt beteende.
·         Förbjudet att äta är gris, blod, självdöda eller redan dödade djur samt allt kött som inte slaktats islamiskt.
·         Islamisk slakt (dhabiha) gör kött tillåtet (halal). Slakten måste utföras av en muslim, med ett friskt djur och djuret vänt mot Mecca. Ramsan "I guds namn, gud är större" (bismillah, allahu akhbar) eller motsvarande måste yttras, djuret ska vara obedövat och ett snitt ska göras över halspulsåder och luftstrupe. Djuret ska därefter förblöda i några minuter utan att hanteras.
·         Muslimer ska uppföra sig artigt, hövligt, sätta gud före sig själva och inte lockas av satan i frestelse och synd eller liknande.
·         Icke-muslimer tillåts leva i islamiskt styre under ett dhimmiskap, ett religiöst apartheid-system. En dhimmi (plural dimam) är en person under "beskydd" som skyddas av avtal. Tanken är att underlägsenhet, diskriminering samt historiskt även tvångskonverteringar och etniska rensningar ska säkra islams spridning. Tvångskonvertering, etnisk rensning och mord av dhimmis är egentligen inte sanktionerat, men har skett under flera olika islamiska härskare genom historien.
·         En dhimmi:
·         måste betala islamisk skatt (jizya)
·         får inte ha samhälleliga arbeten
·         får inte vittna i domstol mot muslimer
·         får inte missionera, predika sin religion eller sprida icke-islamisk litteratur, dödsstraff
·         får inte bära vapen
·         får inte ärva en muslim
·         får inte bygga eller reparera heliga byggnader
·         får inte bära eller klä sina byggnader med religiösa symboler eller exempelvis kyrkklockor
·         får inte hindra islams spridning
·         får inte undervisa om islam
·         får inte rida på hästar eller kameler utan bara på åsnor
·         En muslim som mördar en dhimmi klarar sig undan med böter, blodspengar

Islam, sharia och samhället
Ett samhälle där religion enbart betraktas som en privat affär, helt avskiljd från officiell struktur, myndigheter, lag och styre, kallas sekulärt. Att anse att religion inte ska påverka samhället kallas sekularism, vars motsats är teokrati (gudsstyre). Teokrati baserad på islams lagar kallas islamism, och att vara islamist, är just att förespråka sådan teokrati av "politisk islam". Vanliga argument islamister använder är att det sekulära samhället ses som förfallet eller dekadent. Kvinnor ses som sexobjekt eller prostituerade som lämnat sin mans sida samtidigt som alkoholproblem, promiskuösitet och homosexuell pervertering förargar. Barbariska straff, amputeringar och steningar rättfärdigas med att de "avskräcker" och klassisk "mental utspegling" är populärt för att anklaga andra för korståg och religionskrig mot islam så fort jihad stöter på motstånd.

Mönstret för islamisering av ett samhälle är egentligen detsamma över hela världen, olika länders islamiska organisationer driver parallellt begynnande frågorna på skalan i form av familjelagstiftning, skolgång och barnuppfostran till i slutändan moralpolis och teokrati av varierande allvarsgrad. Att förstå sharia är att förstå drivkrafterna bakom islam och hur de driver praktiserande muslimer till att försöka islamisera olika delar av tillvaron under parollen "religionsfrihet", trots att:
Citat:
FN:s universella deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 30

Intet i denna förklaring må tolkas såsom innebärande rättighet för någon stat, grupp eller person att ägna sig åt verksamhet eller utföra handling, som syftar till att omintetgöra någon av häri uttalade fri- och rättigheter.
Sharia är tveklöst sådan verksamhet som omintetgör andra rättigheter i deklarationen. Sharia är normgivande för alla muslimer som är tillräckligt praktiserande och absolut ingenting som begränsar sig till fåtalet terrorister som har problem med läsförståelsen. I princip varje gång islamiska organisationer presenterar krav, varje gång de protesterar, demonstrerar eller kritiserar småsaker högljutt men i regel aldrig riktat mot varandra, har sin förklaring i sharia. När muslimer vill ha "särlagstiftning", specialanpassade domstolar för familjerätt, lagar som skyddar religion från kritik eller avbildning av upplevt heliga figurer, så hittas i slutändan alltid anledningen till det i Muhammeds ord såsom koran och hadith.

Beklagligt men förståeligt är känsligheten i att kritisera islam. Politiska "poäng" plockas enklare genom att strida "för religionsfrihet", än mot komplicerat förtryck eller misogyni där exempelvis kvinnor hävdar sig "vilja" bära burqa. Det är för bekvämt att säga sig strida "för muslimer", kanske palestiniers mänskliga rättigheter, i en kamp som vanligen manifesteras genom stöd för de organisationer som i slutändan förtrycker och vill förtrycka muslimer mest av alla, de islamiska organisationerna med islamistisk agenda som Hamas, CAIR eller för den delen SMR.